Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
ENERJİ KAYNAKLARI, TÜRKİYE ve TOBB Oguz SOLAK oguzsolakdepo@gmail.com 19/10/2012 - 03:07:49 oku
ENERJY KAYNAKLARI, TÜRKYYE ve TOBB

Sonsuz küçüklükten, sonsuz büyüklü?e uzanan, iç içe geçmi? evrenlerden olu?an bu muhte?em Kozmosun kim bilir neresindeyiz. Yçimizde ve dy?ymyzda bizi çevreleyen di?er evrenleri, bizim hayal etmemiz mümkün mü? Bizim bildiklerimiz, ya?ady?ymyz evren ile synyrlydyr. Ya?ady?ymyz veya mü?ahede etti?imiz evren, elektron mikroskoplary veya dev teleskoplar ile üzerinde teoriler geli?tirdi?imiz, bilimsel ara?tyrmalar yapty?ymyz kysymdyr. Ya?ady?ymyz Evren, Enerjinin farkly durumlarynyn bir arada bulunmasy ile olu?an yapylanmadyr.
Evrenin özünü olu?turan enerji, farkly durumlary ile yeryüzünde ya?ayan canlylarynda temel gereksinimidir. Hayatyn olmazsa olmazydyr. Bu kadar önemli ya?amsal bir konuya Türkiye nasyl bakyyor, bir plany var my? Maalesef dy? politika, güvenlik, e?itim, sa?lyk, turizm gibi aklynyza gelebilecek her ba?lykta oldu?u üzere enerji ba?ly?ynda da ileriye dönük, kapsamly planlary yok. Günübirlik çyky?lar veya çözümler plan de?ildir.Plan diye sunulanlar
geli?mi? ülkelerin onlarca yyl evvel yapmy? olduklary ve uyguladyklary programlaryn ülkemiz ?artlaryna uyarlanmamy? kötü birer kopyalarydyr. Almanya’nyn otuz yyl önce yaptyklaryny biz hala ka?yt üzerinde yapamyyoruz. Zaten bir sürü anlamsyz bürokratik yapylanmalar ve mevzuat karga?asy içinde ne yapylabilir ki. En iyi ihtimalle, enerji panellerinde politikacylar yn hiçbir zaman gerçekle?tirme ba?arysy ve azmi gösteremeyecekleri halbuki dünyada yyllardyr fiilen uygulanan yenilenebilir enerji yöntemlerini sanki yeni bir bulu? gibi Türkiye’de yapacaklary vaazlaryny dinlersiniz.
Enerji üretimini ve teminini üç ana ba?lykta toplayarak, rakamlara yer vermeden, kysa bilgiler vermek istiyorum.

FOSYL YAKITLAR: Do?al gaz, petrol, kömür gibi dünya enerji üretiminin halen %86 nyny kar?ylayan karbondioksit, kükürtdioksit ve kül gibi atyklarla atmosferin dengesini bozan, tahminen 50-100 yyllyk rezervi kalan enerji kaynaklarydyr.

YENYLENEBYLYR KAYNAKLAR: Rüzgâr, güne?, hidrojen, hidroelektrik, biyogaz, jeotermal gibi Dünya enerji üretiminin % 6 syny kar?ylayan yenilenebilir enerji kaynaklarydyr. Do?aya verilen büyük hasarlaryn önüne geçebilmek için de en anlamly enerji biçimleridir. Yenilenebilir enerji üretimi için geli?mi? ülkelerde maddi ve manevi her türlü destek veriliyor.En iyi örneklerden birisi Almanya.Bu tip enerjilerin kullanymy için gerekli ekipmanlar hazyr durumda. Mesela hidrojen enerjisi ile çaly?acak makinelerin ar-ge sonuçlary ve uygulamalary geli?mi? ülkelerin kasalarynda hazyr bekliyor.

NÜKLEER KAYNAKLAR: Uranyum gibi radyoaktif elementlerin Fisyon reaksiyonu
( atomun parçalanmasy ) sonucu ortaya çykarttyklary enerji kaynaklarydyr. Bizlere yansyyan dönü?ümü elektrik enerjisi biçimindedir. Dünya enerji üretiminin %7 sini kar?ylamaktadyr. Evrenin özünde olan bu sonsuz enerji kayna?y, en köklü ve temiz enerji kayna?ydyr. Atmosfere byrakylan kül veya karbondioksit emisyonu yoktur.
Bazy kesimlerin, nükleer enerjiyi istismarynyn altynda ne var bilemiyorum ancak, biz nükleer enerjiyi mutlaka kullanmalyyyz. Bizim hassasiyetimiz nükleer enerji kullanymyna de?il, nükleer enerji santrallerinin en geli?mi?inin ve güvenilir olanynyn en ekonomik olarak ülkemize kazandyrylmasyna olmalydyr. Nükleer enerji kullanylmasyna kar?y çykmayy ufuksuzluk olarak nitelendiriyorum.Ystatistiklere bakynyz: Avrupa’nyn göbe?inde elektrik harcamasynyn Fransa%77, Belçika %55, Ysveç %44, Ysviçre %36 Almanya %31, Finlandiya %31, Yngiltere % 23, ispanya %27 sini nükleer santrallerden sa?lyyor. Dünyaya hâkim olanlaryn denizaltylary, uçak gemileri, uzay çaly?malary nükleer enerji ile yürümektedir.
Yeryüzüne büyük zararlar veren fosil kaynaklar tükendi?i zaman çözüm gibi sunulan yenilenebilir enerji kaynaklary en üst verimlilik basama?ynda kullanylsa bile yapylan hesaplamalara göre Dünya enerji üretiminin %20 sini kar?ylayabilecektir. Yani yenilenebilir enerji kaynaklaryny total çözüm gibi sunmak aldatmacadyr.
Türkiye yenilebilir enerji kaynaklaryny kullanmakta ve toplumu bilinçlendirmede çok geç kalmy?tyr. Güne?ten elektrik enerjisi eldesi konusunda da ayny duyarsyzlyk var. Alman toplumu solar enerjiden elektrik üretiminde, 1970 yyly ba?laryndan bu yana çaly?malar yaparken, vatanda?y kendi elektri?ini üretip fazlasyny ana ?ebekeye satarken, Eh bizde Türkiye olarak bu i?i 2010 yylyndan itibaren yapmak için heves halindeyiz. Türkiye nükleer enerji konusunda da çok deneyimsiz durumdadyr. Kurumlaryny yeterince kullanama maktadyr.Misal olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kamuoyuna nükleer santrallerin bir cep telefonundan dahi az radyasyon yaydyklaryny kanyksattyramady. Bu kurumun web sitemde her türlü bilgi var demesi ile i? olmaz. Her türlü etkinli?i yaparak nükleer enerji konusunu toplumun her kesimine anlatmaly idi. Dünyada birçok ülke enerji konusunda politikalar ve çözümler üretirken Türkiye deyim yerinde ise uyudu ve uyumaya devam ediyor.
Hepimizin katkyda bulunmasy gereken enerji üretimi, çevrenin korunmasy, su kaynaklary gibi temel konular birinci önceli?imiz olmalydyr. Özellikle Türkiye’ nin en büyük i? kurulu?u olan TOBB un enerji konusuna, görü?lerini bildirmesi ve müdahil olmasynyn çok önemli ve gerekli oldu?una inanyyorum.Kurumlar,kurulu?lar , ki?iler bazynda, nükleer enerji ve di?er enerji kaynaklarynyn üretilmesi, kullanylmasy konularynda duyarsyz kalmakla ileride çok pi?manlyklar duyabiliriz. Saygylarymla 15-ekim-2010

O?uz Solak-Kayseri Ticaret Odasy Meclis Üyesi
Makine mühendisi
A.Ü. iktisat Fak. Uluslar Arasy Yli?kiler Bölümü ö?r.

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..