Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Kayseri ve Savunma Sanayi O?uz SOLAK oguzsolakdepo@gmail.com 29/10/2012 - 04:06:52 oku
TÜRK SAVUNMA SANAYY ve KAYSERY

HEDEF 1: Türk savunma Bakanly?y +TSK Pentagonu yakalamalydyr.

M.Ö. 209 da Motun tarafyndan kuruldu?unu kabul etti?imiz Türk ordusunun tarihini M.Ö. 3000-1000 yyllary arasynda varlyklaryny sürdüren Ti-lere ( Türklerin atasy) kadar indirmek mümkün. Eski Türklerde eli silah tutan herkes ordunun do?al bir parçasy. Belki de bu yüzden binlerce yyllyk kökleri olan Türk ordusuna genetik anlamda ba?lyly?ymyz, vefa borcumuz, sevgimiz var. Bu tarihsel gerçeklerin olu?turdu?u eksende Güçlü bir ülke ve savunma sanayisi, Pentagon’u yakalamy? bir ‘’Türk Savunma Bakanly?y +Türk Silahly Kuvvetleri ‘’ gibi toplumsal beklentilerimizin olmasy kaçynylmaz bir süreç.
Bu Ydealler, sanyldy?ynyn aksine bizi sava? makinesi olmaya de?il sorumlu olmaya, güçlü ekonomiye, ileri teknoloji üretmeye sevk edebilir. Dünya tarihinde ya?anan de?i?imlere de bakarsanyz ülkelerin savunma sanayileri evrensel teknolojinin ilerlemesine çok büyük ivmeler katmy?lar, büyük bulu?lar ortaya çykartmy?lardyr. Savunma sanayiyi, ileri teknoloji üretebilen bir lokomotif olarak kullanabilmek bana göre akylcy bir yöntem olur.
Evrensel bilgi birikimi ve insanly?yn geçirmi? oldu?u evrimler, dünyanyn ortak mirasydyr. Milattan binlerce yyl önce olu?an Mezopotamya kültürü ve bunu izleyen Mysyr, Çin, Hint kültürleri Anadolu, Yunan yarymadasy ve Batynyn kültürünü olu?turdu. Helenizm, Roma medeniyeti derken antik ça?yn birikimlerini kullanan Yslam inancy, getirmi? oldu?u akylcylyk ile bilimi doruk noktasyna ilerletti. Bu müthi? entelektüel birikimin üzerine katkyda bulunan Baty Dünyasy aydynlanma dönemini ve sanayi ça?yny ba?latty. Artan bir ivmeyle hareket eden bu ilerleme bilgi ça?yny ve ötesini zorlamaya ba?lady.
Batyda bu geli?meler olurken bizim “ bilim” konusunu algylamamyzda olumsuz yönde de?i?iklikler olu?tu. Yçtihat kapysynyn kapatylmasy ile bilimsel alanlarda donma ve gerileme ba?lady. Bilim adamy yeti?tiren o toplumsal iklim kayboldu. Ybni Haldun (1332-1406) ve Ulu? Bey gibi istisnalary saymazsak Türk-Yslam dünyasynda yeti?en en son dahi bilim adamy Ybnürrü?t’tür (1126-1198).
Yüzyyllardyr bilim dünyasyna katkymyz olmady?y gibi, bilimden hep uzakla?tyk. Kabul edelim ki entelektüel birikimimiz olmady?y için her alanda bunun sykyntylaryny ya?yyoruz. Hani derler ya her ?eyin ba?y e?itim diye, buna ben katylmyyorum. Her?eyin ba?y, entelektüel birikimlerin ve ya?am tecrübelerinin rehberli?inde ihtiyacymyz olan yapylanmalary gerçekle?tirebilmemizdir. Entelektüel birikimimiz yoksa, içtihat kapymyz hala kapaly ise buna e?itim konulary da dahil olmak üzere köklü hiçbir fikir ve i? üretemeyiz, birilerini taklit etmekten öteye gidemeyiz.HEDEF 2: Savunma sanayi konusunda entelektüel alt yapynyn tamamlanma
sy gerekir.

2.1- Fikirlerin ve tasarylaryn gerçekle?mesi için çytayy devamly yükseltmemiz ve çok ciddi çaly?malar yapmamyz gerekir. Ortak fikir birliktelikleri olu?turmak lazym. Ula?ty?ymyz seviyeyi hep yetersiz görmek, her zaman daha mükemmeline ula?mak gayretlerini ilerlemek için çok önemli bir motivasyon olarak görmek lazym.
2.2- Entelektüel bir birikim olu?turmak samimi olarak isteniyorsa her kurumdan ilgisiz bir temsilcinin geldi?i komisyonlar olu?turarak, i? yapamamak yerine konunun Ylgili emekçisinden, fikir üreteninden ve meraklysyndan bir konsey olu?turarak yararlanmak rasyonel bir yöntemdir ve birçok problemi milli olarak çözmemizi sa?layacaktyr.
2.3- Üst seviyede yetenekleri olan teknik elemanlaryn, yabancy dil seviyesine ve ya?yna bakmadan de?erlendirilmesi gerekir.
2.4- TÜBYTAK onlarca yyl öncesi savunma sanayi konusunda çaly?malar ba?latsaydy ve özel sektöre gereken ilgi gösterilmi? olsaydy ?imdi savunma sanayimiz çok farkly bir konumda olabilirdi.
2.5- Yönetimden yöneti?im devrine geçi? hyzlandyrylmalydyr.
2.6- Bazy bürokratlar içtihat kapysyny açmaya çaly?an bizleri ( fikir i?çilerini ) görmezden gelmeye devam ediyorlar. Kolektif bir zihin gücünü harekete geçirmenin ülkemiz için ne zarary olabilir ki.

HEDEF 3: Dünyanyn en büyük casusluk ve istihbarat örgütü olan NSA gibi Te?kilatlanmy? Türk Ulusal Güvenlik Ajansy ( TUGA ) kurulmalydyr.

Türk devletinin varly?yny ve sahip oldu?u de?erleri korumasy , önemli savunma sanayi projelerine gelecek tehlike ve tehditleri önceden haber almasy için Ystihbarat ?emsiyesinin yeniden yapylandyrylmasy gerekir.Askeri istihbarat kendi konumunda güçlendirilmeli, merkezi istihbarat te?kilaty MYT tamamen siville?tirilmelidir. Olu?turulacak istihbarat ?emsiyesinin bütün üyelerinin büyük gözü ve büyük kula?y TUGA ( Türk Ulusal Güvenlik Ajansy) Savunma sanayi yatyrymlaryny güvence altyna almak için mutlaka kurulmalydyr.
Yukaryda belirtilen hedeflere ula?mak için Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip olmasy ?arttyr.

Savunma Sanayi Müste?arly?ynyn önemi:

Türkiye de savunma sanayi yatyrymlarynyn artyrylmasy yada millile?tirilmesi konusu dönem dönem politikacylar ve bazy kesimler tarafyndan kamuoyunun gündemine getirilmi? ama geçen zaman içerisinde ciddi bir ilerleme olmamy?tyr. Ancak son yyllarda Türkiye’nin ekonomik açydan güçlenmesi , üniversitelerimizin ,Tübitak’yn ve siyasi iradenin savunma sanayi yatyrymlaryna destek olmasy ile birlikte ilerleme kaydedilmeye ve stratejik planlamalar yapylmaya ba?lanmy?tyr. Bugün ,temeli 1985 yylynda atylan ve 3238 sayyly kanunla “ Modern savunma sanayinin kurulmasy ve TSK nyn modernizasyonu” görevi Savunma Sanayi Müste?arly?yna verilmi?tir. Savunma Sanayi mü?te?arly?y bu kanun çerçevesinde uygulanan temel politikasyny ?u cümleler ile ifade etmektedir:
• yerli sanayi altyapysyndan azami ölçüde yararlanmak,
• ileri teknolojili yeni yatyrymlary yönlendirmek ve te?vik etmek,
• yabancy teknoloji ile i?birli?i ve sermaye katkysyny sa?lamak,
• ara?tyrma-geli?tirme faaliyetlerini te?vik etmek
suretiyle gerekli her türlü silah, araç ve gerecin mümkün oldu?unca Türkiye’de üretiminin sa?lanmasy olarak belirlenmi?tir. Milli bir savunma sanayii altyapysynyn tesisini öngören bu politika ile, geçmi? uygulamalardan farkly olarak;
• özel sektöre açyk,
• dinamik bir yapyya kavu?mu?,
• ihracat potansiyeline sahip,
• yeni teknolojilere adapte olmakta güçlük çekmeyen,
• teknolojik geli?meler do?rultusunda kendini yenileme kabiliyeti bulunan
• Türkiye’yi ba?ta NATO ülkeleri olmak üzere, di?er pek çok ülke kar?ysynda sürekli alycy konumundan çykaran ve dengeli i?birli?ini mümkün kylan, bir savunma sanayii kurulmasy öngörülmü?tür.
Savunma sanayi müste?arly?y çok önemli görevleri ifa etmektedir. Belki de bunlardan en önemlisi yerli özel sektörün savunma sanayi konusunda üretime sokulmasydyr.
Savunma sanayi yatyrymlary için yatyrym talepleri:
Türkiye’nin bazy yörelerinin bu yary?ta yer almak istemeleri ve bu sektörü ekmek kapysy olarak görmeleri normal kar?ylanabilir. Hatta o yörelerin politikacylarynyn da kendi yörelerinde yatyrym yapylmasy için basky gruplaryny devreye sokmalary olasydyr. Ancak o yöreler ile ilgili hazyrlanan raporlaryn hemen hepsi artyk önemini kaybetmi? fabrika organizasyonu kriterlerini içermektedir. ?ebeke elektri?ine ba?ly bilgisayar a?laryna enerji hatlaryndan bile syzyldy?y süper teknolojilerin yary?ty?y , uluslararasy sermaye ile dünyanyn her yerinde sanayi üretimlerinin yapyldy?y bir ortamda bölgenin stratejik öneminden veya ula?ym kolayly?yndan filan bahsetmek komik olmaktadyr. Bu konuda en yetkin çaly?malar SSM ve TOBB un hazyrlamy? oldu?u Savunma Sanayi raporlarydyr.

Ve Kayseri:
Kayseri bölgesinin savunma sanayi yatyrymlary için en önemli kozu ticarette ve sanayide para kazanmak için büyük gayret ve emek sarf eden pratik zekaly insanlarydyr. Tarihi kökenlerinden ve toplumsal yapysyndan kaynaklanan bu özelli?ini; devletin, ülkemizin menfaatleri açysyndan Kayseri bölgesini savunma sanayi yatyrymlaryna yönlendirmesi gerekir.
Savunma Sanayi Müste?arly?ynyn Kayserinin kendine has yapysyndan dolayy bölgenin sosyolojik yapysyny iyi analiz etmesi ve Kayseri’yi kazanmasy gerekir. Çünkü Kayseri’yi kazanan savunma sanayi yatyrymlaryny, savunma sanayi yatyrymlaryny kazanan Savunma bakanly?y da Türkiye’yi kazanmy? olur. Önemli olan fikri alt yapyyy olu?turmak ve hedeflere ilerlemektir. Yatyrym yapylacak bölgeler ile ilgili di?er teknik ve istatistiki bilgilerin hepsi devletin ilgili kurumlaryndan açyk ve güncel bir biçimde kamuoyuna zaten sunulmaktadyr.
Sonuç olarak:
Savunma endüstrisini sadece silah üretimi olarak algylamak dar görü?lülük olur. Güvenli?imizi sa?lamaya yönelik çaly?malar aslynda bizim ekonomik açydan güçlenmemize, sanayi ve teknoloji alanynda kalkynmamyza ivme kazandyracaktyr. Ola?anüstü durumlaryn, hyzly de?i?imlerin, büyük ikilemlerin, insan ya?amyny ve do?al hayaty tehlikeye atan geli?melerin ya?andy?y yirminci yüzyylyn devamynda “yeryüzünde ya?am” belirsizli?e ve riske girmi? durumdadyr. Artyk evrensel dü?ünmek ve hareket etmek zorundayyz. Dünya ile ilgili politikalary etkilemek ve söz sahibi olmak durumundayyz. Mevcut entelektüel sermayemizi güçlendirerek, maddesel ve zihinsel anlamda sanayile?me a?amasyny tamamlayarak bilgi üretenler ve satanlar synyfyna dahil olmalyyyz. Hedefimiz çok bilerek, çok çaly?arak, çok emek vererek Türk Devletini dünyanyn zirvesine ta?ymaktyr.
Oguz Solak
Makine Mühendisi
Uluslararasy Yli?kiler Uzmany

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..